Benikage

Benikage
紅影
ベニカゲ

Registration

2012, Tochigi Satsuki Association

Creator
Akio Shibue, Tochigi prefecture

You may also like