Hanatsuzuri

Hanatsuzuri
花發
はなつづり

Registration
2010, Kanuma Satsuki Association
2012, Japan Satsuki Association
2013, Tochigi Satsuki Association

Creator
Shinichi Shibue, Tochigi prefecture

You may also like