Hi no Maru

Hi no Maru
日の丸
ひのまる

Registration
2009, Tochigi Satsuki Association
2009, Kanuma Satsuki Association

2011, Japan Satsuki Association

Creator
Masakazu Takasawa, Tochigi prefecture

You may also like